PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED JA KÜPSISTE POLIITIKA

15.04.2022

 

Kui Sa pikka teksti lugeda ei taha, siis tea, et:

 • Lubame, et hoiame klientide isikuandmed andmed konfidentsiaalsena ja teeme kõik, et nendega midagi halba ei juhtuks
 • Me ei müü klientide isikuandmeid kunagi ning ei kasuta neid õelatel eesmärkidel
 • Kasutame klientide isikuandmeid vaid sõlmitud lepingu täitmiseks ja muudel allpool kirjeldatud eesmärkidel

 

1.Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

1.1. Käesolevad Privaatsuspõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitavad, kuidas OÜ Silikaadi Tehnopark (registrikood 12161257, aadress Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn) töötleb oma majandustegevuse käigus kogutud sikuandmeid. Kui Te ei nõustu Põhimõtetega, ei ole veebileht ega Silikaadi Tehnopargi teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Silikaat Tehnopargi veebilehe  külastamisest ning teenuste kasutamisest.

1.2. Silikaat Tehnopargi klientideks on juriidilised isikud. Isikuandmed, mida Silikaadi Tehnopark töötleb, on eelkõige meie juriidilisest isikust klientide esindajate ja kontaktisikute andmed (nimi, isikukood, telefoninumber,  e-posti aadress, veebilehel küpsistega kogutavad andmed). Käesolevates Põhimõtetes tähistab sõna klient siiski füüsilist isikut, kelle isikuandmeid Silikaat Tehnopark töötleb.

Isikuandmeid võime koguda järgneval viisil:

 • kontaktandmete esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kontor);
 • veebisaidi küpsiste (cookies) kaudu;
 • Üürilepingu sõlmimisel üürniku füüsilisest isikust esindaja ja/või kontaktisiku andmed

 

2.Isikuandmed ja nende kogumise viisid

2.1. Silikaat Tehnopark kogub isikuandmeid üürilepingute sõlmimisel ja lepingueelsete läbirääkimiste käigus, ja kliendi poolt veebilehe kasutamisel järgmiselt:

2.1.1 Kasutaja edastab ise Silikaat Tehnopargile oma isikuandmeid (näiteks esitab oma nime, kontaktandmed üürilepingu sõlmimise või sellele eelnevate läbirääkimiste käigus, kasutab erinevaid veebilehe funktsioone ja teenuseid) või saadab postituse ja/või pildi Silikaat Tehnopargi Google Business;

2.1.2 Silikaat Tehnopark kogub ise andmeid kliendi käitumise ja tegevuse kohta teenuste ja veebilehe kasutamisel

 

3.Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

3.1. Silikaat Tehnopark töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

3.1.1. Kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;

3.1.2. Kliendi antud nõusoleku alusel, nt

3.1.2.1 Silikaat Tehnopargi hinnangul kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui klient on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega tema veebilehitsejasse;

3.1.2.2 kliendile Silikaat Tehnopargi ning partnerite teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui kasutaja on andnud vastava nõusoleku.

3.1.2.3 kliendile uudiskirja saatmine, kui kasutaja on sellel eesmärgil Silikaat Tehnopargile edastanud oma e-posti aadressi;

3.1.3. Silikaat Tehnopargi õigustatud huvi alusel, nt

3.1.3.1 kliendiga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui kliendiga varem sõlmitud lepingu alusel või talle osutatud teenuse alusel on võimalik eeldada, et klient on vastavast pakkumusest huvitatud ning Klient ei ole keeldunud selliste teadete saamisest;

3.1.3.2 Kliendiga sõlmitud lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks kliendi poolt ja selle tõendamiseks.

3.1.3.3 Veebilehe külastatavuse, teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada veebilehte ja veenuseid.

3.1.4. Silikaat Tehnopargile seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt

3.1.4.1 seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;

3.1.4.2 seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;

3.1.4.3 Silikaat Tehnopargile seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.

3.2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Silikaat Tehnopargi või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

3.3. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Silikaat Tehnopark õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

 

4.Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele

4.1. Silikaat Tehnopark võib kasutada kliendi isikuandmete töötlemisel teenusepakkujaid (volitatud töötlejaid). Silikaat Tehnopark on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.

4.2. Silikaat Tehnopark kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid volitatud töötlejaid: Silikaat Gruppi kuuluvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, muud tehniliste ja teotavate teenuste pakkujad  ja punktis 5.2. nimetatud isikud.

 

5.Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

5.1. Silikaat Tehnopark edastab kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Silikaat Tehnopark on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik kliendiga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Silikaat Tehnopargil on selleks õigustatud huvi või kui klient on andnud selleks oma nõusoleku.

5.2. Silikaat Tehnopark edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

 • Silikaat Tehnopargil võimaldamaks pakkuda kliendile parterite pakutavaid soodustusi. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Silikaat Tehnopargi õigustatud huvi teenuse pakkumiseks;
 • järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Silikaat Tehnopargi seadusjärgse kohustuse täitmine;
 • audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Silikaat Tehnopargi ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Silikaat Tehnopargi seadusjärgse kohustuse täitmine (nt audiitorite puhul) või Silikaat Tehnopargil õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;
 • võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud Silikaat Tehnopargi ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Silikaat Tehnopargi õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Silikaat Tehnopark õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Silikaat Tehnopargi õigustatud huvi üles.

 

6.Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

6.1. Silikaat Tehnopark edastab isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui Silikaat Tehnopargil on selleks seadusest tulenev alus, eelkõige, kui adressaatriik pakub Euroopa Komisjoni vastava otsuse kohaselt isikandmetele piisavat kaitset. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab Silikaat Tehnopark sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid.

 

7.Isikuandmete säilitamine

7.1. Silikaat Tehnopark säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Silikaat Tehnopargi õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

7.2. Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab Silikaat Tehnopark Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:

 • Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;
 • Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;
 • Küpsiste andmed: kuni 1 aasta;
 • Kliendi andmeid: peale kliendisuhte lõppu 3 aastat;
 • Uudiskirja liitumist kuni kasutaja eemaldab ennast uudiskirjast.

 

8.Turvalisus

8.1. Silikaat Tehnopark võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

 

9.Kliendi õigused ja kohustused

9.1. Asjakohaste õigusaktidega reguleeritud ulatuses on kliendil õigus teostada Silikaat Tehnopargi poolt töödeldavate enda isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

 • taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist;
 • nõuda isikuandmete kustutamist;
 • esitada isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui Silikaat Tehnopark töötleb neid õigustatud huvi alusel;
 • võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

9.2. Oma õiguste teostamiseks peab klient kontakteeruma Silikaat Tehnopargiga punktis 12 toodud kontaktandmetel.

9.3. Silikaat Tehnopargil on õigus nõuda kliendi isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

9.4. Silikaat Tehnopark vastab kliendi taotlusele 1 kuu jooksul. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Silikaat Tehnopark vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada.

9.5. Kui kliendi taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Silikaat Tehnopark kas küsida mõistlikku tasu või keelduda taotletud meetmete rakendamisest.

9.6. Klient võib nõuda enda isikuandmete kustutamist eelkõige juhul, kui esineb üks järgnevatest alustest:

 • Klient esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb Silikaat Tehnopargi õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
 • Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 • Klient võtab tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
 • Kasutaja esitab vastuväite isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil.

9.7. Eesmärgiga hoida kliendi isikuandmeid ajakohastena, on kliendil kohustus teavitada Silikaat Tehnoparkt oma isikuandmete muutumisest.

9.8. Juhul, kui kliendi õigusi on rikutud, on kliendil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

 

10.Profileerimine turunduslikel eesmärkidel

10.1. Silikaat Tehnopark teostab Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate veebilehitsejatesse Silikaat Tehnopargi või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on teha ennustusi Kasutaja demograafiliste tunnuste (sugu, vanus) ja huvide kohta ning sellest lähtuvalt kuvada veebilehe kasutajale reklaame ja pakkumusi, mis Silikaat Tehnopargi arvates klienti  huvitada võiks.

10.2. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

10.3. Silikaat Tehnopark kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Klient võib igal ajal esitada Silikaat Tehnopargile turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks Silikaat Tehnopargi poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake Silikaat Tehnopargi küpsiste kasutamise tingimusi.

 

11.Põhimõtete muutmine

11.1. Silikaat Tehnopargil võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid ja küpsiste poliitikat muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Silikaat Tehnopargi isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab Silikaat Tehnopark klienti enne muudatustest Silikaat Tehnopargi kodulehel.

 

12.Kontaktandmed

12.1. Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks saab klient

 • edastada digitaalkirjastatud kirjaliku nõude e-posti aadressile info@silikaattehnopark.ee
 • saates omakäeliselt allkirjastatud kirjaliku nõude aadressile Silikaadi Tehnopark OÜ, Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn

Kliendile vastatakse kirjalikult hiljemalt ühe kuu möödumisel alates vastava nõude esitamisest.

 

13.Küpsiste poliitika

 

13.1. Meie veebilehed võivad kasutada ja paigaldada teie seadmesse järgmiste kategooria küpsised:

 • Tehnilised küpsised, mis on vajalikud, et te saaksite veebilehel üldse navigeerida ja veebilehe funktsioone kasutada.
 • Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks teid otseselt tuvastada.
 • Autentimise küpsised, mis võimaldavad veebilehel meeles pidada teie tehtud valikuid.
 • Reklaamiküpsised, mida veebileht kasutab teie huvidele sihitud reklaamide pakkumiseks. Küpsised reguleerivad, mitu korda te konkreetset reklaami näete ning aitavad ühtlasi mõõta reklaamikampaania tõhusust.
 • Multimeedia esitamiseks kasutatavad küpsised, mis salvestavad video- või audiomaterjali esitamiseks vajalikku tehnilist teavet.

 

13.2. Jätkates Silikaat Tehnopargi veebilehe kasutamist, loeme, et oled andnud meile nõusoleku küpsiste kasutamiseks. Kui te ei soovi, et teie seadmesse salvestatakse küpsiseid, saate oma veebilehitseja turvasätetes muuta küpsiste salvestumisest teavitamise seadeid, kõik küpsised blokeerida või kustutada juba teie seadmesse salvestunud küpsised. Samas märgime, et kõikide küpsiste blokeerimine võib küll aidata teil kaitsta teie privaatsust, kuid samas piirata mõne meie veebilehe olulise funktsiooni toimimist.